BEATIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościańska nr 41, 60-112 Poznań

NIP:7811948400, REGON 367406806

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 724811

Kapitał zakładowy: 5.000 zł

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Wykonując swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych, BEATIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kościańska nr 41, 60-112 Poznań informuję, że jest Administratorem Państwa danych osobowych. Z Administratorem można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: info@beatit.tv

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

 1. przyjęcia zamówienie, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
 2. dochodzenia roszczeń;
 3. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji;
 4. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje;
 1. prowadzenia analiz i statystyk związanych z jakością świadczonych usług w ramach bieżącej działalności gospodarczej.
 1. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

 1. okres przez jaki są świadczone usługi;
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. okres na jaki została udzielona zgoda.
 1. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane:

 1. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa ewentualne przesyłki;
 2. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 3. biurom księgowym i rachunkowym,
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z BEATIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościańska nr 41, 60-112 Poznań.

___________________________________________________________________

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Pan/Pani ……………………………..

Adres zam. …………………………

NIP …………………………………….

Nr tel………………………………….

e-mail:………………………………..

BEATIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościańska nr 41, 60-112 Poznań

NIP:7811948400, REGON 367406806

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 724811

Kapitał zakładowy: 5.000 zł

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych BEATIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kościańska nr 41, 60-112 Poznań w celu: przyjęcia zamówienie, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług); dochodzenia roszczeń; archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji; przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje, prowadzenia analiz i statystyk związanych z jakością świadczonych usług w ramach bieżącej działalności gospodarczej, a podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BEATIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kościańska nr 41, 60-112 Poznań, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji mobilnej i elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej ,zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku /DZ.U z 2002r. Nr 144, poz.1204 ze zm./

……………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę dla BEATIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kościańska nr 41, 60-112 Poznań do przekazywanie informacji handlowych, dotyczących usług oferowanych przez BEATIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne/DZ.U z 2014r. poz.243 ze zm./

……………………………………

(data i podpis)