REGULAMIN SERWISU sklep.beatit.tv
1. Definicje pojęć użytych w regulaminie
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach sklep.beatit.tv;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu sklep.beatit.tv;

Towar – produkty prezentowane na sklep.beatit.tv, w szczególności kursy z oferty sklep.beatit.tv;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Beatit. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklep.beatit.tv  jako umowa zawierana na odległość;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty BEATIT dostępnej w serwisie sklep.beatit.tv.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Oferta, znajdująca się pod adresem sklep.beatit.tv, należy do BEATIT SP. Z O.O., przedsiębiorcę wpisanego do rejestru ądowego nr KRS 0000724811 NIP 7811948400 , REGON 367406806

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach oferty znajdującej się na sklep.beatit.tv ;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklep.beatit.tv .

2.5. W celu korzystania z oferty Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, BEATIT. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem  sklep.beatit.tv  do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  sklep.beatit.tv  oraz sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o kursach podane na stronach internetowych sklep.beatit.tv , w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania z witryny
3.1. Warunkiem skorzystania z oferty sklep.beatit.tv jest poprawne wypełnienie i zaakceptowanie formularza zakupu.

3.2. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach witryny  sklep.beatit.tv  podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące ochronie przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z serwisu  sklep.beatit.tv  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach  sklep.beatit.tv  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem  sklep.beatit.tv  należy wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru kursu/produktu/lekcji i postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.2. Wyboru kursu/produktu/lekcji dokonuje się poprzez dodanie go do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru oraz wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z sklep.beatit.tv wszystkich niezbędnych danych, w tym kodu rabatowego, jeśli taki został przyznany, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli obowiązują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, niezbędne do realizacji zamówienia, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami i naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Beatit. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po weryfikacji przez Beatit Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tego maila traktuje się jako zawarcie Umowy.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz potwierdzenia zawarcia umowy i informacji o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli została udzielona.

5. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub dostępu do wykupionych kursów online/offline i plików do ściągniecia za pośrednictwem łącza internetowego (dotyczy kursów online).

5.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, Pocztex), firmy kurierskiej lub paczkomatów oraz dostępu do wykupionych kursów online/offline i plików do ściągniecia za pośrednictwem łącza internetowego (dotyczy kursów online). Koszty dostawy dostępne są w cenniku. Dodatkowo zostaną one również wskazane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Czas realizacji wynosi odpowiednio:
1 – 3 dni roboczych na terenie Polski,
4 – 8 dni roboczych na terenie państw Europy,
6 – 15 dni roboczych na terenie państw reszty świata,
licząc od dnia odebrania przez nas Zamówienia.

Bezpośrednio po złożeniu zamówienia i zaksięgowania wpłaty – dotyczy kursów online

6. Płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty (w zależności od dostępnej opcji):

a) płatnością w systemie Przelewy24 (przelew lub karta)*,
b) przelewem na konto Beatit,
c) gotówką przy odbiorze.

* operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. Odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki i wysyłać je na adres e-mail: info@beatit.tv lub pocztą na adres Beatit ul. Rózana 9/10, 61-577 Poznań. Towar należy zwrócić nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Beatit. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Beatit po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot należności za produkt oraz kosztów dostarczenia towaru do Klienta, przy czym koszt przesyłki do Klienta będzie równy temu, który Klient wniósł, po złożeniu Zamówienia.

7.2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.3. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8. Reklamacje dotyczące towarów

8.1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres info@beatit.tv lub pocztą. Beatit zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

8.2. Beatit ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Beatit podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu sklep.beatit.tv, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu serwisu sklep.beatit.tv, które uniemożliwiły mu poprawne złożenie Zamówienia, za pośrednictwem e-maila na adres info@beatit.tv lub telefonicznie pod numerem: +48 608 451 181.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Beatit a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Beatit a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Beatit.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.